การนำ Condensate กลับมาใช้งาน

โดย  บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 

                  เมื่อเราผลิตไอน้ำได้จากหม้อน้ำ (Live Steam) แล้วนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนคือ Latent Heat ( Heat Of Condensation ) หลังจากนั้น ไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นCondensate ซึ่งจะถูกนำออกไป ทั้งๆ ที่ตัว Condensate ก็ยังมี ปริมาณความร้อนอยู่คือ Sensible Heat (เป็นเพราะว่ามีค่าความร้อน   ต่ำกว่าไอน้ำ, อัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำกว่าและเป็นฉนวนของการถ่ายเทความร้อนของไอน้ำ) แต่อย่างไรก็ตามปริมาณความร้อน Sensible Heat นี้ สามารถนำกลับมาใช้งานได้ อีกในระบบของการใช้งานที่ความดันต่ำกว่า เพราะว่ามันจะเกิด Flash Steam ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนไอน้ำที่สามารถนำไปถ่ายเทความร้อนได้ (มี Latent Heat ) โดยการใช้ Flash Vessel เป็นตัวแยก Condensate (ที่ความดันขาออกหรือความร้อนกลับ ) ออกไป และนำ Flash Steam ไปใช้งาน โดยที่เราสามารถควบคุมความดันของ Flash Steam ด้วยการใช้ Pressure  Reducing Valve ลดความดันของ Live Steam จากความดันสูงมาสู่ความดันใช้งานที่ต่ำกว่าและขณะเดียวกันก็เป็นตัวเพิ่มปริมาณไอน้ำให้เพียงพอกับการใช้งานในกรณีที่ Flash Steam เกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้งานหรือเกิดเหตุขัดข้องที่เราต้องหยุดขบวนการผลิตที่ความดันสูง ซึ่งก็จะไม่เกิด Flash Steam เป็นต้น 

                โรงงานในบ้านเรา ได้นำ Condensate กลับมาใช้งานโดยการนำกลับเข้ามาใช้งานที่ห้องหม้อน้ำ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการ Recovery ปริมาณน้ำ (Condensate) และเพิ่มอุณหภูมิของ Feed Water เข้าสู่หม้อน้ำเท่านั้น ซึ่งเป็นระบบเปิด (Open Condensate System) ดังรูป A ซึ่งยังมีปริมาณความร้อนสูญเสียไปสู่บรรยากาศอีกมากคือ Flash Steam ไม่ได้นำมาใช้งาน ดังที่เห็นได้ว่าเรามีแต่ Condensate tank และนำ Condensate ไปเข้าหม้อน้ำโดยที่ปล่อย Flash Steam ไปในบรรยากาศ 


 

คำอธิบาย: รูป A

 

 

 


รูป A: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Three Flash Vessels for Different Pressure Rating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำ Condensate หรือ Sensible heat มาใช้งานนั้น ในระบบปิด ( Close Condensate System ) มีการนำ Flash Steam ไปใช้งาน ขอเสนอแนะ 3 แบบถัดไป ตาม รูป B, C และ

คำอธิบาย: รูป B

 

 

 

 

 

รูป B: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Three Flash Vessels for Different Pressure Rating
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

คำอธิบาย: รูป C

 

 

 

 


 

 

รูป C: Closed Condensate System: Complete Sensible Heat Recovery
by Installing Two Flash Vessels for Different Pressure Rating
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close-con.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป D: Closed Condensate System: Sensible Heat Recovery by Thermosiphon Circulation

 


การคำนวณปริมาณไอน้ำแฟลช (Calculation of Flash Steam) 

en-con.jpg

 

 

 

 

 

รูป E: Enthalpy-Pressure Chart for Stream

 

 

 


จากรูป E ทำให้สามารถคำนวณหาปริมาณไอน้ำแฟลชได้จากสูตรต่อไปนี้ 

MD = (M(hf2 - hf4))/hfg ---------(1)

 

 

โดยที่

MD

= ปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดขึ้น (kg/hr)

M

= ปริมาณคอนเดนเสทที่ก่อนเข้าอุปกรณ์ดักไอน้ำ (kg/hr)

hf2

= ความร้อนสัมผัสก่อนการแฟลช (kJ/kg)

hf4

= ความร้อนสัมผัสหลังการแฟลช (kJ/kg)

hfg

= ความร้อนแฝงที่ใช้เพื่อการระเหยน้ำอิ่มตัวไปเป็นไอน้ำอิ่มตัวที่ความดันตรงทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำ (kJ/kg)

 

 เราอาจหาปริมาณของ Flash Steam ได้โดยง่ายจาก graph ตาม รูป F ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณของสูตรข้างต้น 

b_399_476_16777215_00_images_amountflash-con.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป F: Amount of Flash Steam, Revaporization during Flashing of Boiling Condensate

 


ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดจากคอนเดนเสทปริมาณ 1 กก. เมื่อความดันเกจตรงทางเข้าและทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำเท่ากับ 5 บาร์ และ 0 บาร์ ตามลำดับ 

วิธีทำ จากรูป F ที่แกนนอน ตรงตำแหน่ง 5 บาร์ ให้ลากเส้นในแนวดิ่งขึ้นไป พบกับเส้นที่เฉียงๆ อยู่แสดงความดันเกจที่ทางออกของอุปกรณ์ดักไอน้ำเท่ากับ 0 บาร์ ตรงจุดนี้ลากเส้นในแนวระดับไปตัดกับแกนแสดงปริมาณไอน้ำแฟลช ในที่นี้ได้คำตอบ 0.11 kg/kg หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ ปริมาณไอน้ำแฟลชเท่ากับ 11 เปอร์เซนต์ ของปริมาณคอนเดนเสท 

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการใช้สูตร จึงได้แสดงด้วยวิธีการใช้ตารางไอน้ำไว้ด้วย 

MD = (M(hf2 - hf4))/hfg

 

 

โดยที่

M

= ปริมาณคอนเดนเสท

= 1 kg

hf2

= เอนทาลปีของน้ำสมบูรณ์ที่ 5 Bar

= 670.9 (kJ/kg)

hf4

= เอนทาลปีของการระเหยที่ 0 Bar

= 419.04 (kJ/kg)

hfg

= เอนทาลปีของการระเหยที่ 0 Bar

= 2257 (kJ/kg)

MD

= ปริมาณไอน้ำแฟลชที่เกิดขึ้น (kg/hr)

 
 

แทนค่า

MD

= 1 x (670.9 – 419.04) / 2257

 
 

= 0.11 kg

 

จากตัวอย่างข้างต้น ทำให้สามารถหาปริมาณไอน้ำแฟลชได้ 2 วิธี คือ จากสูตรและจากแผนภาพ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้เป็นคำตอบที่ได้ตามทฤษฎี ส่วนในทางปฏิบัตินั้น จะไม่สามารถได้ปริมาณไอน้ำแฟลชมากเท่ากับที่หาได้จากทางทฤษฎี ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความร้อนบางส่วนสูญเสียไป เนื่องจากการแผ่รังสี ดังนั้นจึงต้องเผื่อตัวเลขไว้บ้าง จะมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นกับระบบการระบายคอนเดนเสทและการเก็บไอน้ำแฟลชโดยเฉลี่ยแล้วในการติดตั้งทั่วๆ ไป ควรจะเผื่อการสูญเสียความร้อนประมาณร้อยละ 5

 


ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณการนำ Condensate หรือความร้อนทิ้งกลับมาใช้งาน 

ยกตัวอย่างการคำนวณในการทำ Heat - Recoveryจากตัวอย่างรูป D หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาระบบการใช้ไอน้ำทั้งหมดของโรงงานแล้ว และคำนวณปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรได้แล้ว เราอาจแบ่่งเป็นกรุ๊ป การใช้งานตามประเภทของความดันใช้งานได้ 3 แบบ เช่น High, Medium และ Low Pressure เช่น ตามรูป G โดยเปรียบเทียบกับระบบ ตัวอย่างรูป G ได้ดังนี้ :-  

closecon-circu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

รูป G: Closed Condensate System: Sensible Heat Recovery by Thermosiphon Circulation


 

ที่ความดัน 16 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 5000 kg/h
ที่ความดัน 5 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 2000 kg/h
ที่ความดัน 2 bar.g สมมุติว่าเราใช้ปริมาณไอน้ำ = 1400 kg/h


เราใช้ Flash Vessel เพียงตัวเดียวซึ่งจะนำ Flash steam ไปใช้งานที่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ 2 bar.g และได้ Condensate นำกลับไปที่ Deaerator ซึ่งเราสามารถคำนวณโดยการใช้ steam table ดังนี้ :- 

ที่ 16 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 872 kJ/kg
ที่ 5 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 671 kJ/kg
ที่ 2 bar.g Specific enthalpy of sensible heat, hf = 2163 kJ/kg
ที่ 2 bar.g Specific enthalpy of Latent heat, hf = 562 kJ/kg


ดังนั้น Flash steam ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ - (ใช้สูตรที่ 1) 

ที่ High-pressure MD = 5000 x ((872-562)/2163) ( 14.3%)
ที่ High-pressure MD = 2000 x ((671-562)/2163) ( 5.0%)


ปริมาณ Flash steam ที่เกิดขึ้นทั้งหมด = 716.6+100.8 = 817.40 kg/hr

และปริมาณ Condensate ที่เกิดขึ้น =(5000+716.6)+(2000-100.8) = 6182.60 kg/hr 

จากปริมาณ Flash steam ที่เกิดขึ้น 817.4 kg/hr เรานำไปใช้ที่ Low-pressure  (2 bar.g) และ condensate 6182.6 kg/hr นำกลับเข้าไปในหม้อน้ำโดยการผ่านเข้าไปใน Deaerator ก่อนมาคำนวณปริมาณความร้อนที่สามารถ Recovery ได้ ซึ่งจะเป็นดังนี้ 


ปริมาณความร้อนที่ได้จาก Flash steam 817.40 x 2163 = 1,768,036.50 kg/hr

สมมุติว่าที่ Deaerator เราลดความดันจาก 2  bar.g ไปที่ 0.3 bar.g  ซึ่งเป็นความดันใช้งานที่ Deaerator โดยผ่าน Reducing Valve และเราสามารถทำให้การถ่ายเทคความร้อนสู่น้ำ (Make-up Water)  ที่อุณหภูมิ 35 °C  เพิ่มถึงอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ำที่ความดัน 0.3 bar.g = 107 °C  เรามาดู Condensate ที่ปล่อยออกจาก Flash Vessel (ที่ความดัน 2 bar. จะมีอุณหภูมิอิ่มตัวที่ 134 °C  ดังนั้นเราจะได้ Heat-Recovery มาส่วนหนึ่งจากสูตร 

 

Q = mcDt

 

กำหนดให้ค่า Specific heat ของน้ำ , C = 1 kCal/kg°C
  = 4.187 kH/kg°C
 
ดังนั้น Q = 6182.60 x 4.187 x (134 - 107)
  = 698,936.7 kJ/hr
 
  ความร้อนที่นำกลับมาใช้ = 1,768,036.2 + 698,936.7
  = 2,466,972.8 kJ/hr


เปรียบเทียบกับปริมารณความร้อนที่เราสูญเสียไป หากว่าเราทิ้ง Condensate ไปเลยจากจุดใช้งานที่ High และ Medium-pressure ดังนี้:-

ปริมาณ Sensible heat ที่ 16 bar.g = 5000 x 872 = 4,360,000.0 kJ/hr
ปริมาณ Sensible heat ที่ 5 bar.g = 2000 x 671 = 1,342,000.0 kJ/hr
Total heat content of Condensate   = 5,702,000.0 kJ/hr
Total heat-recovery = (2,466,972.9 / 5,702,000.0) x 100 = 43.27%


หรือถ้าหากเราปล่อย Flash steam ไปในบรรยากาศ และนำแต่ Condensate กลับมาใช้งานเท่านั้นเราจะได้ค่า 

Total Condensate hear - recovery = (698.936.7/5,702,000.0) x 100 = 12.26% 

จึงเห็นได้ว่าปริมาณความร้อนที่เรานำกลับมาใช้โดยการใช้ Flash Vessel แยกเอา Flash steam มาใช้งานมีเปอร์เซ็นที่นำกลับมาได้สูงมาก ซึ่งหากมาคำนวณมูลค่าของ Flash steam นี้ เป็นเงินเราจะพบว่า ถ้า Boiler ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และปีหนึ่งทำงาน 300 วัน 

ปริมาณ Flash steam ที่เกิดขึ้น

= 817.40 x 24 x 300
 =5,885,280 kg/year
  หรือปริมาณ  5,800 ton/year ton/year


มูลค่าของ Steam ประมาณ 271 บาท ต่อ 1 ton steam (8คิดที่น้ำมันเตา 1 lite ผลิต Steam ได้ 14 kg. ราคาน้ำมันเตาลิตรละ 3.80 บาท)

ในปีหนึ่งเราสามารถประหยัดเงินได้ถึง ป 5,800 x 271 ป 1,571,800.- บาท


 

GAUGE PRESSURE
ABSOLUTE PRESSURE
SATURATION TEMPERATURE (ts)
SPECIFIC ENTHALPY
SPECIFIC VOLUME STEAM (Vg)
bar.g
psi g
bar.a
psi a
C
F
WATER Sensible heat (hf) kg/kJ
EVAPORATION Latent heat (hfg) kg/kJ
WATER Sensible heat (hf) Btu/lb
EVAPORATION Latent heat (hfg) Btu/lb
m3/kg
ft3/lb
-0.96
28.4
0.05
0.725
32.9
91
138
2423
59
1042
28.2
452
-0.91
27.0
0.1
1.45
45.8
114
192
2392
82
1029
14.7
236
-0.86
25.5
0.15
2.18
54.0
129
226
2373
97
1020
10.0
160
-0.81
24.0
0.2
2.90
60.1
140
251
2358
108
1014
7.65
123
-0.76
22.5
0.25
3.63
65.0
149
272
2346
117
1009
6.20
99.3
                       
-0.71
21.1
0.3
4.35
69.1
156
289
2336
124
1004
5.23
83.8
-0.66
19.6
0.35
5.08
72.7
163
304
2327
131
1000
4.53
72.6
-0.61
18.1
0.4
5.80
75.9
169
318
2319
137
997
3.99
63.9
-0.56
16.6
0.45
6.53
78.7
174
330
2312
142
994
3.58
57.3
-0.51
15.1
0.5
7.25
81.3
178
341
2305
147
991
3.24
51.9
                       
-0.46
13.7
0.55
7.98
83.7
183
351
2299
151
988
2.96
47.4
-0.41
12.2
0.6
8.70
85.9
187
360
2294
155
986
2.73
43.7
-0.36
10.7
0.65
9.43
88.0
190
369
2288
159
984
2.54
40.7
-0.31
9.24
0.7
10.2
90.0
194
377
2283
162
982
2.37
38.0
-0.26
7.77
0.75
10.9
91.8
197
384
2279
165
980
2.22
35.6
                       
-0.21
6.29
0.8
11.6
93.5
200
392
2274
169
978
2.09
33.5
-0.16
4.81
0.85
12.3
95.1
203
399
2270
172
976
1.97
31.6
-0.11
3.34
0.9
13.1
96.7
206
405
2266
174
974
1.87
30.1
-0.06
1.86
0.95
13.8
98.2
209
411
2262
177
972
1.78
28.5
-0.01
0.38
1.0
14.5
99.6
211
418
2258
179
971
1.69
27.1
                       
0
0
1.013
14.696
100
212
419
2257
180
970
1.67
26.8
                       
.1
1.45
1.11
16.1
103
217
430
2250
185
967
1.53
24.5
.2
2.90
1.21
17.5
105
221
441
2243
190
964
1.41
22.6
.3
4.35
1.31
19.0
107
225
450
2237
194
962
1.31
21.0
.4
5.80
1.41
20.5
110
230
460
2231
198
959
1.23
19.7
.5
7.25
1.51
21.9
112
234
468
2226
201
957
1.15
18.4
                       
.6
8.70
1.61
23.4
114
237
476
2220
205
954
1.08
17.3
.7
10.2
1.71
24.8
115
239
484
2215
208
952
1.02
16.3
.8
11.6
1.81
26.3
117
243
492
2211
212
951
0.971
15.6
.9
13.1
1.91
27.7
119
246
499
2206
215
948
0.923
14.8
1.0
14.5
2.01
29.2
120
248
506
2201
218
946
0.881
14.1
                       
1.1
16.0
2.11
30.6
122
252
512
2197
220
945
0.841
13.5
1.2
17.4
2.21
32.1
123
253
519
2193
223
943
0.806
12.9
1.3
18.9
2.31
33.5
125
257
525
2189
226
941
0.773
12.4
1.4
20.3
2.41
35.0
126
259
531
2185
228
939
0.743
11.9
1.5
21.8
2.51
36.4
128
262
536
2181
230
938
0.714
11.4
                       
1.6
23.2
2.61
37.9
129
264
542
2177
233
936
0.689
11.0
1.7
24.7
2.71
39.3
130
266
547
2174
235
935
0.665
10.7
1.8
26.1
2.81
40.8
131
268
552
2170
237
933
0.653
10.3
1.9
27.6
2.91
42.2
133
271
557
2167
240
932
0.622
9.96
2.0
29.0
3.01
43.7
134
273
562
2163
242
930
0.603
9.66
                       
2.2
31.9
3.21
46.6
136
277
572
2157
246
927
0.568
9.10
2.4
34.8
3.41
49.5
138
280
581
2151
250
925
0.536
8.59
2.6
37.7
3.61
52.4
140
284
589
2145
253
922
0.509
8.15
2.8
40.6
3.81
55.3
142
288
597
2139
257
920
0.483
7.74
3.0
43.5
4.01
58.2
144
289
605
2133
260
917
0.461
7.38
                       
3.2
46.4
4.21
61.1
146
293
613
2128
264
915
0.440
7.05
3.4
49.3
4.41
64.0
147
297
620
2123
267
913
0.422
6.76
3.6
52.2
4.61
66.9
149
298
627
2118
270
911
0.405
6.49
3.8
55.1
4.81
69.8
150
302
634
2113
273
908
0.389
6.23
4.0
58.0
5.01
72.7
152
304
641
2108
276
906
0.374
5.99
                       
4.2
60.9
5.21
75.6
153
307
647
2104
278
905
0.361
5.78
4.4
63.8
5.41
78.5
155
309
653
2099
281
902
0.348
5.57
4.6
66.7
5.61
81.4
156
313
659
2095
283
901
0.336
5.38
4.8
69.6
5.81
84.3
158
315
665
2090
286
899
0.325
5.21
5.0
72.5
6.01
87.2
159
316
671
2086
289
897
0.315
5.01
                       
5.5
79.8
6.51
94.4
162
324
685
2076
295
893
0.292
4.68
6.0
87.0
7.01
102
165
329
698
2066
300
888
0.272
4.36
6.5
94.3
7.51
109
168
333
710
2057
305
884
0.255
4.09
7.0
102
8.01
116
171
338
721
2048
310
880
0.240
3.84
7.5
109
8.51
123
173
343
733
2039
315
877
0.227
3.64
                       
8.0
116
9.01
131
175
347
743
2031
319
873
0.215
3.44
8.5
123
9.51
138
178
351
753
2023
324
870
0.204
3.27
9.0
131
10.0
145
180
354
763
2015
328
866
0.194
3.11
9.5
138
10.5
152
182
360
773
2008
332
863
0.185
2.96
10.0
145
11.0
160
184
363
782
2000
336
860
0.177
2.84
                       
10.5
152
11.5
167
186
367
790
1993
340
857
0.171
2.74
11.0
160
12.0
174
188
370
798
1986
344
854
0.163
2.61
11.5
167
12.5
181
190
374
807
1979
347
851
0.157
2.51
12.0
174
13.0
189
192
376
815
1973
350
848
0.151
2.42
12.5
181
13.5
196
193
379
823
1966
354
845
0.146
2.34
                       
13.0
189
14.0
203
195
383
830
1960
357
843
0.141
2.26
13.5
196
14.5
210
197
385
838
1953
360
840
0.136
2.18
14.0
203
15.0
218
198
388
845
1947
363
837
0.132
2.11
14.5
210
15.5
225
200
392
852
1941
366
834
0.128
2.05
15.0
218
16.0
232
202
394
859
1935
369
832
0.124
1.99
                       
15.5
225
16.5
239
203
397
866
1929
372
829
0.120
1.92
16.0
232
17.0
247
204
399
872
1923
375
827
0.117
1.87
16.5
239
17.5
254
205
401
879
1918
378
824
0.114
1.83
17.0
247
18.0
261
207
405
885
1912
381
822
0.110
1.76
17.5
254
18.5
268
209
408
891
1907
383
820
0.108
1.73
                       
18.0
261
19.0
276
210
410
897
1901
386
817
0.105
1.68
18.5
268
19.5
283
211
412
903
1896
388
815
0.103
1.65
19.0
276
20.0
290
213
415
909
1890
391
813
0.100
1.60
19.5
283
20.5
297
214
417
915
1885
393
810
0.0972
1.56
20.0
290
21.0
305
215
419
920
1880
396
808
0.0949
1.52
                       
21.0
305
22.0
319
217
423
931
1870
400
804
0.0906
1.45
22.0
319
23.0
334
220
428
942
1860
405
800
0.0868
1.39
23.0
334
24.0
348
222
432
952
1850
409
795
0.0832
1.33
24.0
348
25.0
363
224
435
962
1841
414
792
0.0797
1.28
25.0
363
26.0
377
226
439
972
1831
418
787
0.0768
1.23
                       
26.0
377
27.0
392
228
442
982
1822
422
783
0.0740
1.19
27.0
392
28.0
406
230
446
991
1813
426
779
0.0714
1.14
28.0
406
29.0
421
232
450
1000
1804
430
776
0.0689
1.10
29.0
421
30.0
435
234
453
1009
1796
434
772
0.0666
1.07
30.0
435
31.0
450
236
457
1017
1787
437
768
0.0645
1.03
                       
31.0
450
32.0
464
238
460
1026
1779
441
765
0.0625
1.00
32.0
464
33.0
479
239
462
1034
1770
445
761
0.0605
0.97
33.0
479
34.0
493
241
466
1042
1762
448
758
0.0587
0.94
34.0
493
35.0
508
243
469
1050
1754
451
754
0.0571
0.915
35.0
508
36.0
522
244
471
1058
1746
455
751
0.0554
0.887
                       
36.0
522
37.0
537
246
475
1066
1737
458
747
0.0539
0.863
37.0
537
38.0
551
247
477
1073
1730
461
744
0.0524
0.839
38.0
551
39.0
566
249
480
1080
1722
464
740
0.0510
0.817
39.0
566
40.0
580
250
482
1087
1714
467
737
0.0498
0.798
40.0
580
41.0
595
252
486
1095
1706
471
733
0.0485
0.777
                       
41.0
595
42.0
609
253
487
1102
1699
474
730
0.0473
0.758
42.0
609
43.0
624
255
491
1108
1691
476
727
0.0461
0.738
43.0
624
44.0
638
256
493
1115
1684
479
724
0.0451
0.722
44.0
638
45.0
653
258
496
1122
1676
482
721
0.0441
0.706
45.0
653
46.0
667
259
498
1129
1669
485
718
0.0431
0.690
                       
46.0
667
47.0
682
260
500
1135
1662
488
715
0.0421
0.674
47.0
682
48.0
696
261
502
1142
1654
491
711
0.0412
0.660
48.0
696
49.0
711
263
505
1148
1647
494
708
0.0403
0.646
49.0
711
50.0
725
264
507
1155
1640
497
705
0.0395
0.633
50.0
725
51.0
740
265
509
1161
1633
499
702
0.0386
0.618
                       
52.0
754
53.0
769
268
514
1173
1619
504
696
0.0371
0.594
54.0
783
55.0
798
270
518
1185
1605
509
690
0.0356
0.570
56.0
812
57.0
827
272
522
1197
1591
515
684
0.0343
0.549
58.0
841
59.0
856
274
525
1208
1577
519
678
0.0330
0.529
60.0
870
61.0
885
277
531
1219
1564
524
672
0.0319
0.511
                       
62.0
899
63.0
914
279
534
1230
1551
529
667
0.0308
0.493
64.0
928
65.0
943
281
538
1241
1538
534
661
0.0297
0.476
66.0
957
67.0
972
283
541
1251
1525
538
656
0.0288
0.461
68.0
986
69.0
1001
285
545
1262
1512
543
650
0.0278
0.445
70.0
1015
71.0
1030
287
549
1272
1499
547
644
0.0270
0.432
                       
72.0
1044
73.0
1059
289
552
1283
1486
552
639
0.0261
0.418
74.0
1073
75.0
1088
291
556
1293
1473
556
633
0.0253
0.405
76.0
1102
77.0
1117
292
559
1303
1460
560
628
0.0246
0.394
78.0
1131
79.0
1146
294
561
1312
1447
564
622
0.0239
0.383
80.0
1160
81.0
1175
296
565
1322
1435
568
617
0.0232
0.372
                       
82.0
1189
83.0
1204
298
568
1331
1422
572
611
0.0226
0.362
84.0
1218
85.0
1233
299
570
1341
1410
576
606
0.0219
0.351
86.0
1247
87.0
1262
301
574
1350
1398
580
601
0.0213
0.341
88.0
1276
89.0
1291
302
576
1359
1385
584
595
0.0208
0.333
90.0
1305
91.0
1320
304
579
1368
1368
588
590
0.0202
0.324
                       
92.0
1334
93.0
1349
305
581
1377
1360
592
585
0.0197
0.316
94.0
1363
95.0
1378
307
585
1386
1348
596
580
0.0192
0.308
96.0
1392
97.0
1407
309
588
1395
1336
600
574
0.0187
0.300
98.0
1421
99.0
1436
310
590
1404
1323
604
569
0.0183
0.293
100.0
1450
101
1465
312
594
1412
1311
607
564
0.0178
0.285
                       
105.0
1523
106
1537
315
599
1433
1280
616
550
0.0168
0.269
110.0
1595
111
1610
319
606
1454
1249
625
537
0.0158
0.253
115.0
1668
116
1683
322
612
1475
1218
634
524
0.0149
0.239
120.0
1741
121
1755
325
617
1495
1188
643
511
0.0141
0.226
125.0
1813
126
1828
338
622
1515
1157
651
497
0.0133
0.213
                       
130.0
1886
131
1900
331
628
1535
1125
660
484
0.0126
0.202
135.0
1958
136
1973
334
633
1555
1093
668
470
0.0120
0.192
140.0
2031
141
2045
337
639
1575
1060
677
456
0.0114
0.183
145.0
2103
146
2118
340
644
1595
1027
686
442
0.0108
0.173
150.0
2176
151
2190
343
649
1614
994
694
427
0.0102
0.163
                       
155.0
2248
156
2263
345
653
1634
960
702
413
0.00972
0.156
160.0
2321
161
2335
348
658
1654
925
711
398
0.00922
0.148
165.0
2393
166
2408
350
662
1674
888
720
382
0.00875
0.140
170.0
2466
171
2480
353
667
1694
850
728
365
0.00829
0.133
175.0
2538
176
2553
355
671
1715
811
737
349
0.00785
0.126
                       
180.0
2611
181
2625
357
675
1736
769
746
331
0.00743
0.119
185.0
2683
186
2698
360
680
1759
726
756
312
0.00701
0.112
190.0
2756
191
2770
362
684
1782
679
766
292
0.00660
0.106
195.0
2828
196
2843
364
687
1806
628
776
270
0.00619
0.0992
200.0
2901
201
2915
366
691
1833
562
788
242
0.00577
0.0924

 

เครดิต : วารสารโลกพลังงาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

ตุลาคม - ธันวาคม 2542 

Company TVC

 

 

รับข่าวสารจากเรา